Natural community bioassays to determine the abiotic factors that control phytoplankton growth and succession.

E. Van Donk, A. Veen, J. Ringelberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Citaten (Scopus)
39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)199-210
TijdschriftFreshwater Biology
Volume20
StatusGepubliceerd - 1988
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit