Negotiating ‘His master’s voice’; Gramophone music and cosmopolitan modernity in British Malaya in the 1930s and early 1940s

S.B.. Tan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

202 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)457-494
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume169
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit