Neodymium YAG laser effects on rabbit lenses. A scanning electron microscopic investigation using Q-switched and mode?locked lasers

C. Vester, J. Pameijer, G. Vrensen, P.T.V.M. de Jong, M. Brihaye

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

49 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)101-108
TijdschriftGraefe's Archives of Clinical and Experimental Ophthalmology
Volume222
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit