Neurofilament and glia alterations in the cerebral cortex in amyotrophic lateral sclerosis

D. Troost, P.A.E. Sillevis Smitt, J.M.B.V. de Jong, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

74 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)664-673
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume84
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit