Neurohypophyseal peptides in the human hypothalamus in relation to development, sexual differentiation, aging and disease

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)143-147
TijdschriftRegulatory Peptides
Volume45
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit