Neurohypophysial peptides in the human brain in relation to development, sexual differentiation, aging and disease

E.J. van Zwieten, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-11
TijdschriftNeuro endocrinology letters
Volume15
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit