Neuronal histamine production remains unaltered in Parkinson's disease despite the accumulation of Lewy bodies and Lewy neuritis in the tuberomamillary nucleus.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1343-1344
TijdschriftNeurobiology of Aging
Volume33
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit