Neuropeptide effects on brain development to be expected from behavioral teratology

G.J. Boer, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

294 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)21-28
TijdschriftPeptides
Volume6
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit