New and interesting records of South African fungi. X. New records of Eucalyptus leaf fungi

P.W. Crous, M.J. Wingfield, S.H. Koch

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  269 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)583-586
  TijdschriftSouth African Journal of Botany
  Volume56
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit