New and Interesting records of South African fungi. XIV. Cercosporoid fungi from weeds

M.J. Morris, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  423 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)325-332
  TijdschriftSouth African Journal of Botany
  Volume60
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit