New cercosporoid fungi from southern Africa

P.W. Crous, B.C. Sutton

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  532 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)280-285
  TijdschriftSouth African Journal of Botany
  Volume63
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit