New species in evolving networks - stochastic theory of sensitive networks and applications on the metaphorical level

W. Ebeling, R. Feistel, I. Hartmann-Sonntag, L. Schimansky-Geier, A. Scharnhorst

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)65-71
  TijdschriftBioSystems
  Volume85
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit