New species of Calonectria and Cylindrocladium isolated from soil in the tropics

P.W. Crous, G.R.A. Mchau, W.H. van Zyl, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  632 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)653-660
  TijdschriftMycologia
  Volume89
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit