New species of Mycosphaerella occurring on Eucalyptus leaves in Indonesia and Africa

P.W. Crous, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  223 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)781-790
  TijdschriftCanadian Journal of Botany
  Volume75
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit