Newly-recorded foliage fungi of Eucalyptus spp. in South Africa

P.W. Crous, P.S. Knox-Davies, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  134 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)85-88
  TijdschriftPhytophylactica
  Volume21
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit