No changes in the number of vasoactive intestinal polypeptide (VIP) expressing neurons in the suprachiasmatic nucleus of homosexual men; comparison with vasopressin expressing neurons

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

216 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)285-288
TijdschriftBrain Research
Volume672
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit