No evidence for a diurnal vasoactive intestinal polypeptide (VIP) rhythm in the human suprachiasmatic nucleus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

248 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)78-82
TijdschriftBrain Research
Volume722
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit