No evidence of modulation of indirect plant resistance of Brassica rapa plants by volatiles from soil-borne fungi

K. Moisan (Co-auteur), Dani Lucas-Barbosa, Alexandre Villela, Liana O. Greenberg, V. Cordovez, J.M. Raaijmakers, Marcel Dicke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftEcological Entomology
Volumein press
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2020

Citeer dit