No phylogeny without ontogeny - a comparative and ddevelopmental search for the sources of sleep-like neural and behavioral rhythms.

M.A. Corner, C. Van der Togt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-38
TijdschriftNeuroscience Bulletin
Volume28
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit