Nomenclatural notes on Nadsoniella and the human opportunist black yeast genus Exophiala

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Originele taal-2Engels
    TijdschriftMycoses
    StatusGepubliceerd - 2016

    Citeer dit