Non-conspecificity of Cylindrocladium quinqueseptatum and Calonectria quinqueseptata based on beta-tubulin gene phylogeny and morphology

J.C. Kang, P.W. Crous, K.M. Old, M.J. Dudzinski

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  21 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1241-1247
  TijdschriftCanadian Journal of Botany
  Volume79
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit