Non-invasive bioluminescence imaging of olfactory ensheating glia and Schwann cells following transplantation into the lesioned rat spinal cord.

K.C.D. Roet, R. Eggers, J. Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1853-1865
TijdschriftCell Transplantation
Volume21
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit