Non-pharmacological treatment of sleep and wake disturbances in aging and Alzheimer's disease: chronobiological perspectives

E.J.W. van Someren, M. Mirmiran, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

307 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)235-253
TijdschriftBehavioural Brain Research
Volume57
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit