Notch1 signaling in pyramidal neurons regulates synaptic connectivity and experience-dependent modifications of acuity in the visual cortex.

M. Dahlhaus, J.M. Hermans, L. Woerden, M.H. Saiepour, K. Nakazawa, H. Mansvelder, J.A. Heimel, C.N. Levelt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

103 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)10794-10802
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume28
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit