Novel environment induced inhibition of corticosterone secretion: physiological evidence for a suprachiasmatic nucleus mediated neuronal hypothalamo-adrenal cortex pathway

R.M. Buijs, J. Wortel, J.J. van Heerikhuize, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

401 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)229-236
TijdschriftBrain Research
Volume758
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit