Novel hydnoid fungi from India

K. Das, J.A. Stalpers, B. Stielow

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)359-369
  TijdschriftIMA Fungus
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit