Nuclear-cytoplasmic male sterility - single-point equilibria versus limit-cycles

P.H. Gouyon, F. Vichot, J. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  326 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)498-514
  TijdschriftAmerican Naturalist
  Volume137
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit