Nuclear divisions and cytokinesis during unicell and coenobia formation in synchronized cultures of Scenedesmus quadricauda (Turp) Bréb (Chlorophyceae)

C.L.M. Steenbergen, M.J. Bär-Gilissen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)177-182
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit