Nuclear DNA polymorphisms of Cylindrocladium species with 1-septate conidia and clavate vesicles

P.W. Crous, A. Korf, W.H. van Zyl

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  261 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)224-250
  TijdschriftSystematic and Applied Microbiology
  Volume18
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit