Observations on the colonization of a young polder area in the Netherlands with special reference to the clonal expansion of Phragmites australis

O.A. Clevering, J. Van der Toorn

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Observations on the colonization of a young polder area in the Netherlands with special reference to the clonal expansion of Phragmites australis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences