Observations on the distribution of land snails in the woods of the IJsselmeerpolders

K. Reinink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  21 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)33-45
  TijdschriftBasteria
  Volume43
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit