Olanzapine-induced changes in glucose metabolism are independent of the melanin-concentrating hormone system.

E.M. Girault, P.W. Toonen, L. Eggels, E. Foppen, M.T. Ackermans, S.E. La Fleur, E. Fliers, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2640-2646
TijdschriftPsychoneuroendocrinology
Volume38
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit