Olfactory ensheating glia and Schwann cells exhibit a distinct interaction behavior with meningeal cells.

E.H.P. Franssen, K.C.D. Roet, F.M. de Bree, J. Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1556-1564
TijdschriftJournal of Neuroscience Research
Volume87
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit