Olfactory microhabitat location in some eucoilid and alysiine species (Hymenoptera), larval parasitoid of Diptera

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Citaten (Scopus)
47 Downloads (Pure)

Samenvatting

This paper is one in a series dealing with comparative studies on the searching behaviour of eucoilid and alysiine parasitoid species. Some aspects of olfactory microhabitat selection were studied in several parasitoids of Drosophilidae and in some related species that attack larvae of larger Diptera. Odour preference experiments showed that the parasitoids of Drosophilidae studied were specific in their response to microhabitat odours. None of the eucoilid parasitoids of Drosophilidae used volatile compounds related to the presence of their host in microhabitat selection. This ability was, however, found in a more host specific eucoilid species and in some Alysiinae species. In a polyphagous species it was shown that the rearing process could influence the response to olfactory host cues, which once again demonstrated the importance of learning in parasitoid behaviour
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)720-730
TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
Volume35
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1985
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Olfactory microhabitat location in some eucoilid and alysiine species (Hymenoptera), larval parasitoid of Diptera'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit