On D-pronouns and the movement of topic-features

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

312 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)59-74
TijdschriftFolia Linguistica
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit