On Open Access to Research Data: Experiences and reflections from DANS

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

In this article we are concerned with the question of what open access means in relation to research data. To that end we will (1) briefly discuss the definition of open access and the most important expected benefits; (2) highlight the publication - data distinction and the challenges regarding data; (3) discuss research data and open access in terms of its focus, licensing, and current practices at DANS in publishing data sets open access.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)40-49
TijdschriftGrey Literature Conference Proceedings
VolumeGL20
Nummer van het tijdschrift20
StatusGepubliceerd - feb. 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On Open Access to Research Data: Experiences and reflections from DANS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit