On Stedman's Narrative, Suriname Slavery, and Editing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2339 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)140-145
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume147
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit