On the interpretation of 'there' in existentials

S. Barbiers, J. Rooryck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

138 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftProceedings of WCCFL
VolumeXVII
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit