On the Origin of Hänsel und Gretel. An excercise in the History of Fairy Tales

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

275 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)30-46
TijdschriftFabula
Nummer van het tijdschrift49
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit