One rule, two frequency effects

Marjoleine Sloos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-21
TijdschriftPapers in Historical Phonology
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit