Ontogeny of the vasopressinergic neurons of the suprachiasmatic nucleus and their extrahypothalamic projections in the rat brain - presence of a sex difference in the lateral septum

G.J. de Vries, R.M. Buijs, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

579 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)67-78
TijdschriftBrain Research
Volume218
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit