Ontogeny of vasopressin and oxytocin in the fetal rat: early vasopressinergic innervation of the fetal brain

R.M. Buijs, D.N. Velis, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

230 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)315-324
TijdschriftPeptides
Volume1
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit