Op syn Bildts [Besprek fan: Grammatica van het Bildts, Sytse Buwalda (2024)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Samenvatting

Yn Op syn Meslânzers (1 april ll.) gie it ûnder oare oer de ûnbekende oarsprong(en) en ûntsteanstiid fan dit Hollânske dialekt op Fryske grûn. By in oar lid fan dy famylje oan de foaroerlizzende kant fan it Waad binne beide gjin inkeld probleem. De komst is mei de ynpoldering fan de opslike Middelsee goed fêst te stellen fanwegen de dokumintaasje út dy tiid. Fan febrewaris 1505 ôf kamen de ynpolderders út Hollân del om der foar te soargjen dat de earste dyk tusken 1505 en 1508 lein waard om it gebiet hinne dat op de âldste kaart mei Bilt (1570) oantsjutten wurde soe, letter mei Het (Oud) Bild en úteinlik mei Het Bildt (Frysk: It Bilt). Mei’t it nije lân (hast) sûnder in sittende befolking wie, koe in farske start makke wurde mei de wurklju en de earste hierders fan bûten Fryslân. Lês en huverje no hoe’t yn de skiedskriuwing dêroer net inkeld it lân mar ek de oarsprong fan de taal fan de pioniers weromferovere waard. De lêste publikaasje dy’t dêr (koart) ferslach fan docht, is de krekt ferskynde Grammatica van het Bildts, skreaun troch Sytse Buwalda dy’t dêr al earder (mei oaren) it Woordeboek fan’t Bildts (1996) fan yn it deiljocht jûn hat.
Originele taal-2Fries
TijdschriftFrisistyk. Online tydskrift foar taal- en letterkunde
StatusGepubliceerd - 05 mei 2024

Citeer dit