Organisation of microbenthic communities in intertidal estuarine flats, a case study from the Molenplaat (Westerschelde estuary, The Netherlands)

I. Hamels, K. Sabbe, K. Muylaert, C. Barranguet, C.M. Lucas, P.M.J. Herman, W. Vyverman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  47 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  The microbenthic communities of a tidal flat in the Westerschelde estuary were studied at 4 stations in late spring and early autumn 1996. Additional information on the diatom component of these communities was obtained from a one-year survey of these organisms. Total biomass of pigmented (PIG) protists greatly exceeded that of non-pigmented (NPIG) protists in late spring, especially at the more silty stations. However, in autumn, the ratio of PIG/NPIG protists was much lower and is
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)308-320
  TijdschriftEuropean Journal of Protistology
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1998

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Organisation of microbenthic communities in intertidal estuarine flats, a case study from the Molenplaat (Westerschelde estuary, The Netherlands)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit