Ottoman Tax Registers as a Source for Labor Relations in Ottoman Bursa

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
125 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)28
Aantal pagina's56
TijdschriftInternational Labor and Working-Class History
Nummer van het tijdschrift97
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2020

Citeer dit