Over ‘Astronomisten’ en ‘Konstgenoten’. Aspecten van kenniscirculatie in Middelburg in de 18e en vroege 19e eeuw.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

105 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)123-165.
TijdschriftArchief: mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Volume2020-I
StatusGepubliceerd - 15 dec. 2020

Citeer dit