Over oorkonden en statistiek, diachronie en determinisme. Naar aanleiding van Arjen. P. Versloot, Mechanisms of Language Change, Vowel Reduction in 15th Century West Frisian, Proefschrift Groningen, Lot 71, 2008.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

132 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)45-71
TijdschriftTaal en Tongval. Themanummer
Volume61
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit