Oviposition Preference for Young Plants by the Large Cabbage Butterfly

Minghui Fei, Jeffrey A. Harvey, Yi Yin, Rieta Gols (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
194 Downloads (Pure)

Zoekresultaten