Oxygen consumption and motil activity of the brown shrimp Crangon crangon related to temperature and body size.

E. Van Donk, P.A.W.J. de Wilde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

34 Citaten (Scopus)
26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)54-64
TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit