Oxytocin cell number in the human paraventricular nucleus remains constant with aging and in Alzheimer's disease

M. Wierda, E. Goudsmit, P.F. van der Woude, J.S. Purba, M.A. Hofman, H. Bogte, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

272 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)511-516
TijdschriftNeurobiology of Aging
Volume12
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit